Счетоводно обслужване

Счетоводното отразяване е цифров израз на дружествените политики и дейности.
"Работата на счетоводотеля е да съдействува на предприятието и чрезъ добра организация и правилно водене на счетоводството да бъде възможность на управлението му да контролира развоятъ на работитѢ по етапи и по отдѢлни родове работи, поддѢления или клонове и своевременно да преценява възможноститѢ за тяхното подобрение или преустановяване. ” - чл. 21. от законопроект за счетоводителите 1933 г. (текста е на старобългарски)

По вид на услугата

Готови ли сте да развиете бизнеса си с нас?

Планирането, извършено от специалисти, представя най-добрите възможни резултати при наличните ресурси. То е средство за постигане на целите с минимални разходи.

Свържете се с нас