loader

Счетоводно обслужване

Счетоводната услуга е специфична главно поради противоречивата позиция на нейните потребители от една страна-съответният данъкоплатец, а от друга- държавната администрация и други институции.

По начин на обслужване:

 • Пълно счетоводно обслужване:
  ДАЛ СИАТ извършва всички действия, които са задължение на счетоводителя, съгласно счетоводните стандарти и действащото в РБългария законодателство. В качеството си на главен счетоводител, носи отговорността за счетоводството и се явява, като представител на обслужвания клиент пред държавни, общински и други институции в т.ч. и данъчната администрация.

 • Частично счетоводно обслужване:
  При определена счетоводна операция за съответен период ДАЛ СИАТ извършва възложената услуга, до която свежда своята отговорност.

По място на извършване на услугата:

 • В офисите на ДАЛ СИАТ

 • В обекти на обслужвания клиент

 • Дистанционно, чрез криптиран онлайн канал

По вид на услугата:

Счетоводни Услуги
 • определяне на счетоводна политика и изготвяне на индивидуален сметкоплан
 • текуща обработка на счетоводна документация
 • складово стопанство-отчитане и инвентариация
 • дълготрайни Активи - отчитане,амортизация и преоценка
 • разчетни отношения (доставчици,клиенти,валути и др.)
 • регистри и справки по ЗДДС и ЗА
 • съставяне на Финансов отчети и доклади /междинни и годишни/
 • счетоводни справки за представяне пред трети лица;
 • счетоводни консултациии, надзор и съдействие
ДДС
 • регистрация по ЗДДС
 • представителство
 • изготвяне и подаване на декларации
 • данъчни ревизии
 • Възстановяване на ДДС в рамките на ЕС
Обработка на Заплати и ТРЗ обслужване
 • администриране и управление на процесите, свързани с наемане и назначаване на персонал
 • събиране, подготвяне и комплектоване на необходимата документация за завеждане на трудово досие и надлежната му регистрация в съответните държавни институции
 • изготвяне на необходимата документация, съобразно конкретните специфики на предприятието и длъжността
 • съставяне на месечни ведомости за заплати и прилежащите им документи
 • изготвяне на банкови платежни документи за социални и здравни осигуровки, данъци и такси
 • деклариране пред НАП, НОИ, ИТ и др.Представителство
 • обработка на болнични листове, издадени на членове на вашия персонал и подаването им в НОИ
 • оформяне на трудови и осигурителни книжки
 • изготвяне и съдействие при документи за пенсиониране
 • изготвяне на всички справки, сметки, бележки и др. необходими документи
 • справки и доклади за управленски нужди, както и навременно информиране за промени в трудовото и осигурителното законодателство
 • пълно съдействие и представителство при ревизии и проверки пред държавните и общински институции
Финансов Одит

Проверката е нужна повече за успешното управление, отколкото за удостоверяване на счетоводната изрядност

Съгласно Закона за независимия финансов одит
Независимо одиторско предприятие
 • Периодични, репрезентативни и годишни проверки
 • Проверка и заверка на междинни финансови отчети
 • Проверка и заверка на годишни финансови отчети

Системният одит осигурява по-голяма изгода, от този, който е задължителен по закон или по искане на други институции

Ние предлагаме