loader

Специални оферти

Подаване на годишна данъчна декларация

С годишната данъчна декларация гражданите сами определят дължимият от тях данък, върху общата годишна данъчна основа за доходите, които са придобили през предходната година. Чрез нея те се самозадължават пред НАП. Доходите се облагат с плосък данък от 10% , а за едноличните търговци е 15%.

Декларация подава всяко местно физическо лице, което през предходната година е:

1. получило доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа или данък върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец;

2. иска да ползва данъчни облекчения;

3. лице, което е плащало патентен данък;

4. лице, което има необлагаеми доходи от дейност по таксиметров превоз на пътници, извършвана от физически лица - водачи, от името на регистриран превозвач.

5. е дало или получило заем/и от други граждани или дружества в размер на общо над 10 000 лв. или има непогасени остатъци общо над 40 000 лв. от дадени или получени заеми през годината или през предходните пет години;

6. притежава акции и/или дялови участия в дружества и недвижима собственост в чужбина;

7. е придобило доходи от източник в чужбина, подлежащи на облагане с окончателен данък.

8. е придобило доходи от продажба или замяна на недвижимо имущество;

9. е придобило доходи от продажба или замяна на движимо имущество - пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства;

10. е придобило доходи от произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети;

11. е придобило доходи от търговия с валута;

12. е придобило доходи от парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител;

13. е придобило доходи от лихви, в т. ч. съдържащи се във вноските по лизинг;

14. е придобило доходи от производствени дивиденти от кооперации;

15. е придобило доходи от упражняване на права на интелектуална собственост по наследство;

16. Незадължителни за деклариране доходи са придобитите през годината необлагаеми доходи по чл. 13, ал. 1, т. 1-28 от ЗДДФЛ, полученото имущество по наследство, завет и дарение, както и полученото имущество с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт. Те се описват само по желание на местното физическо лице в Приложение № 13 на годишната данъчна декларация.

Не се подава годишна данъчна декларация:

1. за доходи, които са обложени с окончателен данък като например доходи от лихви по банкови сметки от България (по изключение за определени доходи от чужбина, които се облагат с окончателен данък декларацията трябва да се подава);

2. ако се получават само доходи от трудов договор;

3. за необлагаемите доходи, с изключение на необлагаемите доходи от дейност по таксиметров превоз на пътници, извършвана от физически лица - водачи, от името на регистриран превозвач.

Срок за подаване на годишна данъчна декларация:

1. годишната данъчна декларация се подава в срок до 30 април на годината следваща, тази в която е получен доходът;

2. Отстъпка от данъка се ползва, когато лицата, които подават годишната данъчна декларация по електронен път. Те могат да ползват 5 на сто отстъпка от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 500 лв., ако едновременно отговарят на следните условия:

  • a) подали са годишна данъчна декларация по електронен път в срок до 31 март на следващата година;
  • b) към момента на подаване на декларацията нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения;
  • c) данъкът за довнасяне по годишната данъчна декларация е внесен в срок до 31 януари на следващата година.

Източник: Национална агенция за приходите

ДАЛ СИАТ предоставя възможност за подаване и/или консултация на необходимата документация пред компетентните органи на преференциални цени до 30.04.2019г

Свържете се с нас

Звъннете ни или ни изпратете запитване, на което ще Ви отговорим безплатно.

Този уебсайт използва бисквитки
Използваме бисквитки за да осигурим максимално добро изживяване в сайта. Ако продължите да използвате сайта, приемаме че сте съгласни с бисквитките.
x